The Hidden Text

The Hidden Text is worked up for my book Tankegångar from the swedish translation of  Thomas Bernhards text GehenWalking. The translation is made by Daniel Birnbaum  and published in Helt enkelt komplicerad by the publisher Natur och Kultur 1989.

DDT – Den Dolda Texten.  The Hidden Text is a work in swedish

23

fram och tillbaka

Medan jag bara gick på onsdagar, går jag nu också på måndagar

går ni,

går med mig

låt oss gå

går i den ena riktningen

går vi

jag gick

han går mycket långsammare

Av vana går jag mycket snabbare

24

min vana att gå

till och från

gå i den andra riktningen

gående (och alltså tänkande)

är fråga om ett helt annat gående (och alltså tänkande)

att gå ensam är tanken

jag måste gå ensam

vilket jag omöjligen kan föreställa mig

25

med öppen rock

i en igenknäppt rock

lågskor

så vansinnigt att gå i sådana höga, tunga skor

tumvantar, alltid likadana tumvantar,

som syster stickat

också fodrade handskar av svinläder

jag bär svarta byxor utan slag, medan jag bär grå byxor med slag

26

Om vi ser något

undersöker vi det vi sett ända tills vi måste säga att det vi sett är fruktansvärt

Om vi gör något,

så grubblar vi över det vi gör

Hela livsprocessen är en process till det ärre, där allt ständigt förvärras

27

Konsten att existera mot fakta är den konst som är svårast

28

Att från och med ett visst ögonblick över huvud taget inte acceptera någonting, innebär att ha förstånd

Men att tänka så leder ovillkorligen till plötslig andlig galenskap,

total galenskap

29

u n i c a

g a a r n a m

m a r a a g n

g a r a m r a

a r g n a m a

Det så kallade mänskliga förståndet är ett så kallat underförstånd

ett subförstånd

underförståndets subförståndets faktum möjliggör utan tvekan naturens fortbestånd genom människan

30

vi betecknar det som vi uppfattar som tänkande, som tänkande,

liksom vi betecknar som gång det vi uppfattar som gång,

liksom vi säger att vi går,

när vi tror att vi går och går

(Klosterneuburgerstrasse)

31

de begrepp som används i satsen och följaktligen också de ord som använts i satsen är falska och sålunda att allt är falskt i denna sats

Wittgenstein

32

alla barn som görs, görs huvudlöst

33

ingen människa vill ha sitt liv

var och en har funnit sig till rätta med sitt liv

34

Denna gränslösa rikedom på uppslag

att frambringa och uthärda

35

om vi tänker efter om och om igen

36

har jag nu i tjugo års tid gått

har jag vuxit upp

och båda visste vi vad det innebär att växa upp

denna medvetenhet fanns alltid i oss i alla våra handlingar och i hela vårt tänkande

och framför allt ständigt medan vi gick tillsammans

37

Om jag går ensam

är jag i veckor om inte i månader om inte för evigt tillintetgjord

38

b a c h m a n n

detta ögonblick lan vara varje ögonblick

när vi vet att varje ögonblick kan vara gränsöverskridandet

39

Frågan är inte om jag vet

vi gör det vi gör

40

Inget annat än smuts och stank.

Allt nedrostat och förfallet.

Vi hör det mest otroliga.

Vi ser det mest otroliga.

om jag skulle gå in i den på ett annat sätt

41

ingenting är ofrånkomligt och ingenting är förutbestämt,

men mycket,

och ofta det mest obehagliga,

inträffar helt enkelt.

42

förtvivlat tillstånd

43

Varför går jag upp på morgonen?

Varför lägger jag mig på kvällen,

Varför äter jag?

Varför klär jag på mig?

Varför har har jag allt gemensamt med vissa människor (eller väldigt mycket, eller väldigt lite), men med andra ingenting alls?

44

att vi kommit så långt

Denna tanke är meningslös,

Är för mig ställt utom allt tvivel

45

en människa

måste duka under för omvärldens svagsinthet

det måste gå åt helvete

46

han var tvungen att inse, att man inte kan förverkliga något med hjälp av staten

47

denna stat vill vara en så kallad kulturstat

att älska ett land som med alla sinnen, i strid med en stat som gör allt för att förstöra en, istället för att komma en till undsättning,

är ett självmord

Om vi förväxlar skönheten med gemenheten hamnar vi i självmordet

48

Vi måste satsaallt

ta kontakt med de mest komplicerade människorna,

med de mest utomordentliga och ovanliga

49

Vi tror att vi står i ett nära förhållande till dessa människor.

Medan vi i själva verket aldrig kan stå i ett nära förhållande till människor

Det är något som vi inte kan säga vad det är

50

Vad vi gör, är att fullkomligt trötta ut oss

genom att meditera över fullkomligt olösbara förhållanden,

vilket vi inte betraktar som tänkande,

men som vi betecknar som tänkande

En säregen hänsynslöshet, som intealls går att känna igen som hänsynslöshet

Det är ett oerhört skarpsinnigt känslotillstånd som vi också kan kalla ett andligt tillstånd

51

Sakta men säkert fullbordas utplåningen

Ett land och en stat har på ett svinaktigt sätt råd att låta sina andliga resurser förspillas.

52

Det existerar många anteckningar

hundratals lappar man vill rädda

släktingar förintar bränner irriterande skrifter

53

hon har bränt upp skrifter

därför att de framstod som vansinniga skrifter

Han var en fullkomligt vetenskaplig filosof.

Vi är matematiker

54

När vi tänker, handlar det mindre om filosofi

mer om matematik

Men vi är inte alltid i stånd att hålla allt det vi beräknat som en helhet i huvudet

och vi avbryter vårt tänkande och är nöjda med det vi ser

strängt taget är allt ett misstag

55

ett orsakssammanhang

då handlade det om tanken på inre orsaker,

inte om yttre orsaker

56

Händelserna var det utlösande momentet för galenskap, ingenting mer.

57

Det är något förfärligt deprimerande att ställas mot en människa som genom sin blotta närvaro fortsätter att hävda sin kompetens, men inte är det minsta kompetent i den fråga det gäller.

Att en männoska utlämnats åt en människa är en mänsklig styggelse utan motstycke.

58

Bortsett från vissa undantag, tänka konsekvent och därmed att konsekvent ställa frågor, ge svar och så vidare, handlar om allt i ett enda ögonblick.

59

måste bedriva undersökningar,

undersöker och följer det spår som är minst väsentligt av alla.

Naturligtvis är händelsen inte betydelselös,

det är bara en av hundratals händelser,

hoppa inte över någonting

Denna händelse var en så kallad utlösande händelse

60

Detta yttrande hade ingenting annat än en frånstötande verkan

in

till

ner

från

upp

från

mot

till

till

mot

till

från

mot

upp

till

till

med

till

med

mot

61

säkert hade misstro till utseendet

importerat beteckningen till den största behärskning.

Trots att allt tydde på en kommande katastrof

62

Mot ordet kastade han alltid

samma sak

gör sig redo att gå ut

går också några steg,

vänder sig om och går tillbaka

63

om

och

vad

som

det

att

64

[——-]

65

likgiltigt

likgiltigt

66

ett sammanbrott

den oavbrutna ängsligheten

67

en störtflod av anklagelser

68

gång på gång under alla dessa år

inte en enda söm

vi säger internerad, därför att vi vill säga inspärrad

ett försök att slita upp en av sömmarna

69

att slita, dra och riva

slita sönder byxor

slita av en knapp från en enda av de här byxorna

70

alla trikåvaror som hålls mot ljuset,

mot ett glest ställe

mot ljuset om han inte vill bli lurad

glesa ställen

inte så många byxor, jag köper inga byxor,

71

en sådan upprördhet

i ett sådant tillstånd,

på tvären

Det finns ingen människa med sådana inre kast.

72

en så utvecklad sårbarhet.

Denna oavlåtliga oro

skiljer honom från alla andra

ständig oro

ständigt rastlös

det svåraste

(förnimmelsen) att vara rastlös

han var dödssjuk

detta andliga tillstånd som vi föreställer oss

73

utan hänsyn

till detta gallerförsedda vitmålade rum

hade jag bara en enda tanke i huvudet

misstanke

jag intalade mig att det är likgiltigt

otäck människa

en charlatan

74

trots att motsatsen

övertygad om motsatsen

missbrukat offer

trots allt

jag iakttar också tecken på galenskap

bakgrunden

oupphörlig

ofattbar

oförtröttlig

75

byxor, som ni håller upp mot mitt ansikte

en helt godtycklig rymd

måste vara kvar i detta rum

76

ett förstklassigt stoff

ett byxstoff

ett tjeckoslovakiskt restlager

Dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

dessa glesa ställen

Å ena sidan känslighet,

å andra sidan brutalitet

fram och tillbaka

fram till nu

77

svårigheterna

En sådan människa

han fruktar sig själv

han internerades

ofattbar sjukdom

så kallat vetande, fakta

78

människohjärnan

begreppet vetande

grundar allt på denna grund och på ingenting annat.

det som vi betecknar som ett absolut stillestånd

nonsens

en enda tanke

en tanke vilket är fullkomligt nonsens

79

en tanke

i ett sådant tillstånd

skilda tankar

stora tankar,

alltså så kallade mycket stora tankar

en tanke

stor sak

samma tanke genomskådade ingen tanke.

Den tanken kommer inte längre att gå

80

vi kan varken svara med ett ja eller med ett nej

(vilken fråga som helst)

en otroligt komplicerad fråga

vi tror oss besvara en komplicerad fråga

fråga

fråga frågan

hur jag kommit fram till ett svar på frågan

att vi inte kan besvara frågan genom att besvara den

besvarat frågan, frågan.

81

ja eller nej

en fråga som inte kan besvaras

ett så kallat svar

besvara frågan

uppfattning

bestämdhet

skor

att vi inte kan besvara frågan, ett oändligt antal frågor

82

i ett rum

ett rum i staden,

där han nu återigen trettio år senare bodde

han gick i dagar och i veckor och i månader

83

jag kommer att ta mitt liv,

det kommer att ske snart

i månader fråga

besvara

fråga

frågande

frågade

84

Wittgenstein

tänkande

tänkte vi

85

en enda total process

att en längre tid gå och tänka

måste vi gå

kunna tänkandet,

gå att tänka

att gå

går på ett utomordentligt sätt, som den som tänker

86

går tänka

går tänker

tänker går

gå, den som går tänka

och tänka gåendets vetenskap

hur går han

tänker, går?

gå, hur han tänker?

gående

gå att tänka

förebrå en tänkande hans sätt att gå

Hur vårdslöst går inte denna människa

hur vårdslöst tänker inte denna människa

går precis som han tänker, tänker, precis som han går

vi går, ty då går vi på ett annat sätt

87

iaktta oss själva

alltid något helt annat

tankar,

jag går

jag går

tänker också

88

b a c h m a n n

i n g e b o r g

89

detta oändliga tankeavfall

Den tänkande uppfattar ju också sitt tänkande som ett gående

Denna tankegång

Vi måste tänka

90

[—-]

91

i n g e b o r g

92

att överge ett förnuftigt beslut

platsen hade vi korsat snabbt

folket strömmade mot oss

hundratals människor strömmade mot oss,

översvämmar bänkar,

rusar i riktning

i riktning mot

förbi

upp på och därifrån

med en ofattbar hastighet

bara han inte begår oförsiktigheten att gå in i den

medan han befinner sig bakom

låt oss gå in

93

motstånd

94

samtalspromenaD

promenaden

95

gående fram och tillbaka

hade dessa satser och satsfragment oavbrutet upprepats,

gång på gång

Ingenting annat än ge sig iväg

man kan göra vad som helst men inte ge sig iväg

inte kunna förändra något längre, sysselsätter en sedan

i det ögonblick, då det var hög tid att ge sig iväg

96

rom

rom

rom

rom

rom

rom

rom

rom

rom

orm

mor

ruin i förtid

ord

97

först jag med min Wittgenstein,

sedan ni med er Wittgenstein

98

tillstånd