Sculpture

O D E  – MOXY KHORASELECTRICBABELEMBROIDERY –  ROLLING STONESROBOT O#XMEMORY SPHERESSOUVENIRS NANOCREATIONS 18VAN

constructing, building, combining, putting together, interacting, merging, covering, bonding. Sculpture – to make realizing an idea

Idé: KONEN  För en kropps stabilitet är det nödvändigt att den har minst tre stödpunkter som inte ligger i rät linje…med särskilt beaktande av konen.Korrigering av Thomas Bernhard. Bygget av konen , det byggnadsverket som konstverk, ritat åt systern under tre års intellektuellt arbete byggdes under de tre därpå följande åren med omänsklig energi. En bostadskon till systern. Platsen för konen: mitt i skogen. Han anlade en väg i skogen som ledde fram till konen. Byggropen var djup för en sådan ännu aldrig förut byggd kon. Röd tråd: Idén att bygga konen.

Idea: THE CONE For the stability of a body it is necessary that it has at least three support points that are not in straight line … with particular regard to the cone. Correction by Thomas Bernhard. The buiding of the cone, the construction work as a work of art, drawn to the sister for three years of intellectual work, was built in the next three years with inhumane energy. A residencial cone made for the sister. The location of the cone: in the middle of the forest. He set a road in the forest that led to the cone. The construction pit was deep for such a never-built cone. Red thread: The idea of building the cone.